Kopija katastarskog plana

Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu. Javne isprave izdaju se na zahtjev stranke u nadležnim Područnim uredima za katastar. Naknada za upotrebu podataka dokumentacije propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 8/96, NN 20/10) i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova upotrebe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 51/13).

Za izdavanje kopije katastarskog plana potrebno je u Područnom uredu za katastar:

- podnijeti pisani zahtjev (zaokružiti redni broj 1),
- uz zahtjev je potrebno priložiti 20,00 kn državnih biljega (Tar. br. 1.),
- format A4 - 20,00 kuna državnih biljega (Tar. br. 55.) + 30,00 kuna u gotovom novcu (+ 5,00 kuna za svaki daljnji primjerak istog preslika),
- format A3 - 20,00 kuna državnih biljega (Tar. br. 55.) + 60,00 kuna u gotovom novcu (+ 10,00 kuna za svaki daljnji primjerak istog preslika).

Napomena: Upravne pristojbe u iznosu do 100,00 kuna naplaćuju se u državnim biljezima, odgovarajuće novčane protuvrijednosti, dok se iznosi iznad 100,00 kuna moraju uplatiti putem opće uplatnice na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Postupak je slijedeći:

- uplata ide na Državnu riznicu /Ministarstvo financija/ 1001005-1863000160,
- model 64,
- poziv na broj 5002-6120-OIB ili sl./može i broj predmeta/

Važno je reći: 5002 – oznaka za državnu upravnu pristojbu, 6120- RKP od Državne geodetske uprave tj. ime i prezime DGU u sustavu FINA-e. Podaci u sadržaju polja “poziv na broj” odvajaju se crticom (-), a ukupan broj svih podataka i crtica koje ih odvajaju ne smije prijeći 22 znaka. Osim brojeva i crtica (-) u polje “poziv na broj” ne smiju se upisivati nikakvi drugi znakovi ili slovne oznake.

Za detaljnije informacije i podnošenje zahtjeva obratite se nadležnom Područnom uredu za katastar.