O nama

Državna geodetska uprava poslove iz svog djelokruga obavlja u Središnjemu uredu i Područnim uredima za katastar. Područni uredi za katastar (20) ustrojavaju se za područje županije u sjedištu županije i mogu imati odjele za katastar nekretnina i/ili ispostave (92) izvan sjedišta županije u gradovima i općinama. Izuzetak je Grad Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske. Za njegovo područje katastarske planove i ostale katastarske podatke održava Gradski ured za katastar geodetske poslove Grada Zagreba koji je dio gradske uprave.

U Područnim uredima za katastar obavljaju se sljedeći poslovi:

 1. osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,
 2. provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija,
 3. vođenje i održavanje katastra zemljišta,
 4. osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica,
 5. održavanje katastra vodova do njihova preuzimanja,
 6. pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata,
 7. revizija i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima,
 8. izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja), područnih registara prostornih jedinica i katastra vodova,
 9. pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave,
 10. rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku,
 11. praćenje i koordiniranje rada u ispostavama područnih ureda za katastar,
 12. osiguravanje jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada ispostava područnih ureda za katastar,
 13. prikupljanje i obradba podataka na županijskoj razini te izvještavanje Središnjeg ureda,
 14. drugi poslovi koje odredi Središnji ured.


Svatko ima pravo u za to određeno vrijeme i pod nadzorom službenika Državne geodetske uprave, odnosno ureda Grada Zagreba, obaviti uvid u podatke katastra nekretnina te iz njega dobiti izvode, ispise i preslike. Uvid u podatke katastra nekretnina može se ograničiti u opsegu koji zahtijevaju interesi unutarnje sigurnosti i obrane zemlje, odnosno zaštite osobnih podataka, a koji je određen posebnim propisima.

Državna geodetska uprava tj. Područni uredi za katastar ovlašteni su izdavati izvode, preslike i ispise iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina te dopustiti njihovu uporabu ako posebnim propisom nije drukčije određeno. Podaci državne izmjere izdaju se kao službeni dokumenti ili službene prostorne podloge kad su ovjerovljeni pečatom i potpisom službene osobe.